sluiten

Uitvoering voor Wet politiegegevens

GVB heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (“BOA’s”) in dienst voor de handhaving van de sociale veiligheid in en rondom het openbaar vervoer. De gemeente Amsterdam heeft ook BOA’s in dienst die actief zijn in en rondom het openbaar vervoer.
Wat doet een BOA?
Een BOA controleert onder andere op stations en in voertuigen of reizigers in bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. Daarnaast houdt een BOA ook toezicht op de openbare orde, het naleven van wettelijke bepalingen en de GVB-reisregels en vervoersvoorwaarden. Bij overtredingen treedt de BOA handhavend op.
 
Als een BOA persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), is de Wet politiegegevens (“Wpg”) van toepassing en niet de AVG. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.
 
Waarvoor verwerkt GVB je persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens vanuit de Wet politiegegevens (Wpg) voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan in artikel 8, 9 en 13 Wpg. Denk aan: 
 • Het schrijven van een proces-verbaal als je een strafbaar feit hebt gepleegd of als je reist zonder geldig vervoerbewijs (zwartrijden).
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten).
 • Opsporing van daders van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.
Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens, geboorteplaats en -datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, bsn-nummer, soort identiteitsbewijs en -nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal voor zwartrijden en/of het treffen van een betalingsregeling.
 
Je kunt bij ons een bezwaar of coulanceverzoek indienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die je in je verzoek hebt verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en -datum, kopie ov-chipkaart en het proces-verbaalnummer.
 
Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en -datum, tag en/of sign bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit. Bij het gebruik van een spuugincident verzamelen wij DNA van de verdachte.
 
Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.
 
Grondslag van verwerking
De grondslag waarop de BOA’s van GVB je persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 
De BOA’s verwerken persoonsgegevens op grond van:
 • Wetboek van Strafvordering;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Tenslotte verwerken de BOA’s persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij gelden de regels van: Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
In de Wet politiegegevens (Wpg) staan termijnen voor het bewaren van politiegegevens.
 
Daarnaast bewaart GVB camerabeelden die zijn gemaakt in de voer- en vaartuigen van GVB -als er geen incident is geweest- gedurende 7 dagen.
 
Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen van GVB bewaren wij -als er geen incident is geweest- gedurende 28 dagen.
 
Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.
 
Meer informatie: “Cameratoezicht”. 
 
Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand.
 
Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij je gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege zwartrijden.
 
Soms is het nodig dat GVB je persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als je je boete niet tijdig hebt betaald, of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waartegen GVB aangifte doet.
 
Daarnaast delen wij soms je persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor GVB persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners.
 
Wat zijn je rechten onder de Wet politiegegevens?
Onder de Wet politiegegevens (Wpg) wijken je rechten af van die onder de AVG. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die GVB onder de Wpg van je verwerkt, te bekijken. Je kan daarvoor een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij GVB door een e-mail te sturen naar privacy@gvb.nl.
 
Als je persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn kan je GVB vragen je persoonsgegevens aan te passen. Daarnaast kun je persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Ook kun je in bezwaar of beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. Meer informatie: “Je privacyrechten”. <link>
 
Je ontvangt van ons bericht als er is voldaan aan je verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van je gegevens.
 
We hebben het recht je verzoek af te wijzen als:
 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • GVB de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.