sluiten

Privacy verklaring

GVB vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Hoe wij als GVB gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, lees je in dit privacystatement.

Privacyverklaring

Wij zijn open en eerlijk over de gegevens die we van jou verzamelen en waarom we dit doen. In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor en op welke wijze wij deze gegevens gebruiken. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over je persoonsgegevens dan lees je hier hoe je contact kunt opnemen met GVB. We beantwoorden je vragen graag.

Voorop staat dat wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet stellen. Daarnaast is GVB gebonden aan de ”Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart” die is vastgesteld door OV bedrijven en gedeponeerd door het KNV. De gedragscode bevat regels die onder meer bepalen dat persoonsgegevens van onze reizigers op een verantwoorde en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens verkregen via onze eigen websites, gebruik van onze vervoersmiddelen, klantenservice, kopen van GVB reisproducten, camerabeelden, afhandelen van claims, het meedoen aan acties en campagnes, maar ook via bijvoorbeeld sociale media of apps.

GVB kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden bij een nieuwe versie.

Algemeen Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is GVB Exploitatie BV, gevestigd in Amsterdam, Nederland. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Contactgegevens
GVB Exploitatie BV
Arlandaweg 106
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM

GVB Exploitatie BV staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34259721.

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
GVB verwerkt in het kader van de openbaar vervoer dienstverlening gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en die wij van jou krijgen zoals reistransactiegegevens, betalingsgegevens, abonnementgegevens en contactgegevens, maar ook gegevens om in het proces-verbaal op te nemen als daar aanleiding toe is. Neem je contact op met onze klantenservice dan verwerken wij gegevens om je vraag, klacht of claim te kunnen afhandelen.
Heb je een MijnGVB-gebruikersaccount aangemaakt dan heeft GVB daarvoor van je ook persoonsgegevens ontvangen. Op de stations en in de vervoermiddelen is cameratoezicht aanwezig en verzamelt GVB camerabeelden.
Daarnaast verzamelt GVB ook informatie van je computer of mobiele telefoon. Dit kan het IP-adres zijn, maar ook locatiegegevens in verband met de werking van de GVB-app. In sommige gevallen ontvangen wij ook informatie over jou van anderen, zoals je werkgever die een jaarabonnement afsluit voor zijn medewerkers. Dit is een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Meer gedetailleerde informatie hierover kun je hier vinden.

Waarvoor verwerkt GVB je persoonsgegevens?
GVB verwerkt je persoonsgegevens voor meerdere doelen, maar niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd.

GVB heeft je persoonsgegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan gesloten overeenkomsten, bijvoorbeeld het jaarabonnement of het verlenen van korting als je reist met een product dat recht geeft op korting. Ook als je contact opneemt met de klantenservice met vragen, klachten, restitutie- of informatieverzoeken zal GVB je persoonsgegevens moeten gebruiken om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en je verzoek af te wikkelen. Telefoongesprekken met de klantenservice kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Als je contact opneemt met de Functionaris Gegevensbescherming of het privacy e-mailadres voor de uitoefening van je rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, verzoeken en klachten af te handelen.

Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om een jaarabonnement financieel met je af te wikkelen en contact met je op te nemen als bijvoorbeeld een betaling(termijn) niet door GVB is ontvangen. Ook moeten persoonsgegevens worden bewaard om opbrengsten te kunnen aantonen aan de Belastingdienst waartoe GVB wettelijk verplicht is.

Als je klant bent, kan GVB je persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden door je ov-gerelateerde aanbiedingen te sturen of je te informeren over (promotionele) acties en campagnes. je kun je hiervoor altijd en op elk gewenst moment snel en makkelijk afmelden door op “Afmelden” te klikken onderaan elk marketingbericht. Soms kan GVB je ook vragen deel te nemen aan een marktonderzoek in welk geval je persoonsgegevens alleen verwerkt worden als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Ook in het kader van opsporing en bestrijding van fraude met de ov-chipkaart (bijvoorbeeld onterecht gebruik van een ov-chipkaart met een GVB reisproduct) of bij de aankoop van reisproducten in de GVB-webshop kunnen je persoonsgegevens gebruikt worden. Soms zijn je persoonsgegevens ook nodig voor veiligheidsdoeleinden zoals het opsporen en inschatten van veiligheidsrisico’s in het ov-chipkaartsysteem van GVB.

Heb je een persoonlijk gebruikersaccount aangemaakt op mijngvb.nl dan verwerkt GVB je gegevens om je account te beheren en wijzigingen die je aanbrengt in je persoonlijk account door te voeren in onze systemen zodat je gegevens juist en compleet zijn.

GVB vindt het belangrijk dat je je veilig voelt op onze stations en in onze voertuigen. Daarom maakt GVB gebruik van camera’s. Behalve voor je veiligheid dient dit cameratoezicht ook voor de veiligheid van onze eigendommen en medewerkers. De camerabeelden kunnen als bewijs dienen. Daarnaast worden de camerabeelden ook gebruikt om een ongeval te onderzoeken en te kunnen reconstrueren. Tenslotte zorgen camera’s bij de bestuurder van de metro ervoor dat hij kan zien wanneer hij veilig kan vertrekken bij een metrohalte of -station.
Meer gedetailleerde informatie over het cameratoezicht door GVB

GVB kan je persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden. Hiermee kunnen we onze dienstverlening, efficiëntie en kwaliteit verbeteren en optimaliseren en nieuwe producten en diensten ontwikkelen, zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn.

Als je de kantoren of werkplaatsen van GVB bezoekt dan zal GVB persoonsgegevens van je vastleggen zodat we weten wie er in onze kantoren of werkplaatsen aanwezig zijn ten behoeve van toegangsbewaking en wanneer zich calamiteiten voordoen.

Tot slot kan GVB je persoonsgegevens voor juridische doeleinden gebruiken om bijvoorbeeld juridische geschillen op te lossen of wet- en regelgeving na te leven.
Meer over de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wat zijn de rechtmatige grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Om je persoonsgegevens rechtmatig te verwerken baseert GVB zich op de volgende juridische grondslagen:

  • Uitvoering van de overeenkomst: verwerking van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met GVB bent aangegaan. Dat kan zijn de vervoersovereenkomst, of de productovereenkomst in het geval je bij GVB een GVB product heeft aangeschaft. Zo is GVB verplicht je te vervoeren als je een geldig vervoersbewijs heeft en aan de overige voorwaarden van de vervoersovereenkomst voldoet, maar kan GVB je ook een boete opleggen als je je niet aan de vervoersovereenkomst houdt. Heb je een product dat je recht geeft op korting dan zal GVB daar uitvoering aan moeten geven zodat je met korting kan reizen. Ook kan het zijn dat GVB uitvoering geeft aan de met jou gesloten productovereenkomst door vragen over je product te behandelen.
  • Voldoen aan wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen is GVB op grond van de wet verplicht om je persoonsgegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld de fiscale wetgeving die GVB verplicht om een abonnementenadministratie bij te houden waarin verkoopgegevens van abonnementen en reisproducten zitten.
  • Gerechtvaardigd belang: we kunnen je persoonsgegevens ook verwerken omdat dat noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang, zoals het opsporen van fraude of het kunnen onderbouwen van een juridische claim van GVB, maar ook het verbeteren van onze website, de webshop, de MijnGVB-omgeving of voor het beveiligen van onze ov-chipkaart apparatuur en systeemnetwerk- en informatiebeveiliging.
  • Toestemming: met jouw toestemming mogen wij je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden gebruiken, of mogen wij je onze nieuwsbrief sturen. Je kunt altijd op elk moment je toestemming hiervoor intrekken door op “Afmelden” te klikken onderaan elk marketingbericht en elke nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart GVB je persoonsgegevens?
Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoelen hanteert GVB verschillende bewaartermijnen. GVB bewaart je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doeleinde. Is het doeleinde eerder bereikt dan de vastgestelde bewaartermijn, dan zullen de persoonsgegevens al eerder niet meer zijn te raadplegen voor dat specifieke doel. In bepaalde gevallen geldt een wettelijke bewaartermijn die GVB moet toe passen. Na het verlopen van de vastgestelde (wettelijke) bewaartermijn (of zoveel eerder als het doel is bereikt) worden de persoonsgegevens zodanig bewerkt dat deze niet meer te herleiden zijn naar individuele personen of ov-chipkaarten.
Meer over de bewaartermijnen die GVB hanteert.

Verstrekt GVB je persoonsgegevens aan derden?
Jouw vertrouwen dat je persoonsgegevens bij GVB in goede handen zijn waarderen wij. GVB zal je persoonsgegevens daarom niet aan derden verkopen. In bepaalde gevallen is het wel nodig dat GVB je persoonsgegevens aan derden verstrekt, bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij als er een schadeclaim is ingediend, Translink Systems BV voor het melden van verloren en gestolen kaarten om ze te laten blokkeren, andere ov-vervoerders in het kader van het verlenen van klantenservice en de Belastingdienst.

Daarnaast verstrekt GVB in bepaalde gevallen je persoonsgegevens aan derden die in opdracht en ten behoeve van GVB persoonsgegevens verwerken. Dat zijn verwerkers van GVB. GVB maakt met deze verwerkers afspraken zodat zij zich houden aan geheimhouding en je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de specifieke opdracht verkregen van GVB. Je persoonsgegevens mogen deze verwerkers niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Het betreft betaaldienstverleners, incassobureaus, cloud- en hostingpartijen, IT-dienstverleners, enquêtebureaus en bureaus die campagnes van GVB ondersteunen en onderzoeks- en adviesbureaus voor het berekenen van de opbrengstverdeling bij gezamenlijke producten van ov-vervoerders.

Voor een goede landelijke werking van je ov-chipkaart en de financiële afwikkeling voor opbrengstverdeling tussen de ov-bedrijven, deelt GVB je transactiegegevens met Translink Systems BV.  Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de OV-chipkaart kan je verderop vinden in deze privacyverklaring onder Privacy en OV-chipkaart en Informatiehuishouding.

Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Algemene verordening gegevensbescherming zijn vastgesteld. GVB kan persoonsgegevens ook zelfstandig verstrekken aan politie of justitie om de rechten en eigendommen van GVB te beschermen, of in gerechtelijke procedures of procedures voor de Geschillencommissie Openbaar Vervoer als onderbouwing van haar standpunt.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
Je persoonsgegevens worden voor zover mogelijk binnen Nederland of de Europese Unie opgeslagen of verwerkt. Voor gegevens die buiten de Europese Unie worden verstuurd, contracteert GVB alleen partijen die volgens de Algemene verordening gegevensbescherming voldoende bescherming bieden voor je persoonsgegevens. Voor een aantal landen is dit door de Europese Unie vastgesteld (bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het Privacy Shield vallen). Voor partijen in landen waar dat niet voor bepaald is, werken we met speciale contracten. Je kunt voor nadere informatie contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe beveiligt GVB je persoonsgegevens?
GVB heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde verstrekking van of toegang tot je persoonsgegevens. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers of derden hebben toegang tot je persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitvoering van hun werk.

Wat zijn je rechten?
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die GVB van je verwerkt te bekijken. Je kunt daartoe een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij GVB door een e-mail te sturen naar privacy@gvb.nl. Je kunt je reisgegevens ook inzien via www.ov-chipkaart.nl.

Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je GVB verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren. Daarnaast heb je het recht te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen, om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, tegen de verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken of een verzoek doen tot gegevensoverdraagbaarheid. Meer informatie over de wijze van uitoefening van je rechten.

Vragen, klachten of geschillen
Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door GVB, opmerkingen of suggesties hebben over deze privacyverklaring of je rechten willen uitoefenen (onder meer het recht op inzage, rectificatie of gegevenswissing) dan kun je contact met ons opnemen. Voor klachten en rechtstreeks contact met de Functionaris Gegevensbescherming bij GVB kun je een e-mail sturen naar privacy@gvb.nl.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen of het uitoefenen van je rechten kun je een e-mail sturen naar privacy@gvb.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Voor vragen ten aanzien van je OV-chipkaart kun je ook contact opnemen met de Klantenservice van GVB door het webformulier in te vullen of te bellen naar 0900-8011 (telefonische bereikbaar van maandag tot en met zaterdag (m.u.v nationale feestdagen) van 9.00 tot 19.00 uur).

Daarnaast kun je in de gevallen dat de “Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart” van toepassing is bij klachten of geschillen ook terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Verklaring printen
Als je de gehele verklaring wilt printen, download dan deze pdf.