sluiten

Inkoopbeleid GVB

Aanbesteden en inkoop

GVB besteedt veel werk uit, niet alleen bouw en onderhoud, maar ook (ICT) diensten en de inkoop van materialen en andere leveringen.
Contactgegevens inkoop: [email protected].
Hoofd afdeling inkoop: De heer mr. M.E.P. Schoonderbeek MBA.

Erkenningsregeling Ingenieurs- & Adviesdiensten

GVB heeft regelmatig behoefte aan advies- en ingenieursdiensten op verschillende terreinen, voor uiteenlopende werkzaamheden. GVB is op zoek naar professionele ondernemers die, wanneer verzocht, op korte termijn in deze behoefte kunnen voorzien. GVB heeft besloten daarvoor een erkenningsregeling in te stellen. Door GVB erkende ondernemers komen in aanmerking voor gunning van opdrachten die onder deze erkenningsregeling vallen. GVB geeft hiermee invulling aan haar verplichting op grond van artikel 1.4 lid 1 sub b van de Aanbestedingswet om op basis van objectieve criteria een keuze te maken voor de ondernemer(s) die tot de procedure wordt/worden toegelaten.

De erkenningsregeling omvat 12 percelen. Ondernemers kunnen voor meerdere percelen erkenning aanvragen en verkrijgen. Ondernemers die voldoen aan de in deze erkenningsregeling gestelde eisen worden opgenomen in een lijst van erkende ondernemers. GVB selecteert op basis van deze lijst ondernemers voor deelname aan onderhandse aanbestedingen. Opdrachten worden afhankelijk van de geraamde waarde en andere factoren enkelvoudig of meervoudig onderhands worden aanbesteed. Bij de keuze voor de ondernemer of ondernemers die tot de procedure worden toegelaten, kan gebruik worden gemaakt van een 'randomizer'.

Deze erkenningsregeling wordt door GVB Infra BV, GVB Activa BV en GVB Exploitatie BV gezamenlijk ingesteld. De genoemde entiteiten kunnen ieder zelfstandig op basis van de lijst van erkende ondernemers partijen selecteren voor deelname aan onderhandse aanbestedingen.

De regeling onderscheidt de volgende categorieën:
A. Spoor en Baan
B. Installaties
C. Civiel
D. Materieel

Voor een verdere uitleg van de categorieën en percelen verwijzen wij je naar bijlage 'Matrix' en bijlage 9 'Categorieën.

De erkenningsprocedure verloopt elektronisch via het platform Negometrix. Informatie over de werking van Negometrix is te vinden op www.negometrix.com
Contactgegevens Erkenningsregeling Ingenieurs- & Adviesdiensten: [email protected]