Privacybeleid

GVB vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Hoe wij als GVB gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacystatement.

Persoonsgegevens

Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Daarnaast is GVB gebonden aan de gedragscode Verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart welke is vastgesteld door OV bedrijven en gedeponeerd door het KNV. De gedragscode bevat regels die onder meer bepalen dat persoonsgegevens van onze reizigers op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.
GVB heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingenregister van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) onder nummer m1310221.

Algemeen verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is GVB Exploitatie BV. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Contactgegevens
GVB Exploitatie BV
Arlandaweg 106
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM

GVB Exploitatie BV staat Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34259721.

Welke gegevens verwerkt GVB?

GVB verwerkt onder meer reistransactiegegevens, gegevens in verband met betaling, gegevens omtrent het jaarabonnement, kaartnummers van de OV-chipkaart, contactgegevens van de jaarabonnementhouder, contactgegevens van de werkgever (als u een jaarabonnement heeft via uw werkgever), verstrekte contactgegevens in het kader van acties, campagnes, gegevens rekeninghouder (als dit een ander is dan de jaarabonnementshouder) en gegevens omtrent vragen, klachten, claims, gevonden en verloren voorwerpen e.d..

Verwerkingsdoelen

Het verwerken van persoonsgegevens dient meerdere – hierna genoemde – doelen. Uw persoonsgegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt.

  • uitvoeren van de aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld bij aanschaf en gebruik van het jaarabonnement;
  • klantenservice, waaronder het afhandelen van klachten/ geschillen, vragen, inzageverzoeken eigen reisgedrag betrokkenen, reisinformatie, (zoals e-mails met informatie over werkzaamheden, nieuwe dienstregelingen, omleidingen en storingen), het versturen van nieuwsberichten, afhandelen verloren en gevonden voorwerpen, verzoeken om restituties in verband met gebruik ov-chipkaart e.d.;
  • bedrijfscontinuïteit en groei: het doen van aanbiedingen in het kader van acties/ campagnes

  • financiële administratie, namelijk uitvoeren van de debiteurenadministratie ( zoals het berekenen, innen of crediteren van facturen van abonnementen of andere reisproducten en het onderhouden van contacten met debiteuren) en de opbrengstenadministratie;

  • fraudebestrijding, bijvoorbeeld voor onterecht gebruik van de ov-chipkaart met GVB product;
  • naleven wet- en regelgeving, bijvoorbeeld Wet bescherming persoonsgegevens, Wet Personenvervoer 2000 en fiscale wet- en regelgeving;
  • bedrijfsefficiëntie, verwerken van niet tot personen herleidbare gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld marktonderzoek, managementinformatie, analyse, product - en dienstontwikkeling, algemene strategie e.d. 

Hoe lang bewaart GVB uw gegevens?

Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoelen hanteert GVB verschillende bewaartermijnen, waarbij het uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel worden bewaard.

Transactiegegevens (gegevens die gegenereerd worden bij het gebruik van de OV-chipkaart) 
Ten aanzien van transactiegegevens geldt dat hieraan gerelateerde persoonsgegevens in geen geval langer dan 18 maanden worden bewaard. Voor sommige verwerkingsdoelen zijn de persoonsgegevens al eerder niet meer te raadplegen. Na deze termijn (of zoveel eerder als het doel is bereikt) worden de persoonsgegevens zodanig bewerkt dat deze niet meer te herleiden zijn naar individuele personen of ov-chipkaarten. De bewaartermijnen zijn afgestemd met onder meer consumentenorganisaties, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst , werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Cbp.
 
Abonnementenadministratie
Als u een jaarabonnement heeft van GVB dan worden uw persoonsgegevens (o.a. contactgegevens) tevens verwerkt in de abonnementenadministratie. De bewaartermijnen voor deze gegevens zijn in overeenstemming met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. 

Uw gegevens zijn beveiligd

GVB heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. 

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

GVB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp zijn vastgesteld.
 
Voor zover het noodzakelijk is voor de goede landelijke werking van uw ov-chipkaart deelt GVB gegevens met incassobureaus in geval van wanbetaling van abonnementsvergoedingen en Trans Link Systems B.V.(TLS). Meer hierover vindt u op www.ov-chipkaart.nl

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die GVB van u verwerkt. U kunt GVB verzoeken een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die GVB verwerkt. Hiertoe dient u een brief met het verzoek en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs en ov-chipkaart te sturen naar de klantenservice van GVB (adres: GVB, Afdeling Klantenservice, postbus 2131, 1000 CC Amsterdam). U kunt uw reisgegevens ook inzien via 'Mijn OV-chipkaart' op www.ov-chipkaart.nl. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u GVB verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten meer wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact opnemen met de klantenservice van GVB (0900 - 8011, gebruikelijk belkosten)