sluiten

Rapportages, wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?                
GVB heeft het recht op uitvoering van het openbaar vervoer in de Concessie Amsterdam. Wij moeten ons houden aan de concessievoorwaarden. Daarover leggen wij verantwoording af aan de opdrachtgever van de concessie, de Vervoerregio Amsterdam. Dat doen we via rapportages.

Ook overlegt GVB rapportages die de Vervoerregio Amsterdam nodig heeft voor uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden. Denk aan de ontwikkeling van vervoerplannen en voor het opstellen van ov-beleid binnen de vervoerregio Amsterdam en voor vervoer buiten de concessiegrens.

Verder stellen wij interne managementrapportages op en voeren marktanalyses uit, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van producten en diensten en voor het beter afstemmen van het openbaar vervoer en de inzet van onze medewerkers (bijvoorbeeld Buitengewoon Opsporingsambtenaren) op het gebruik door reizigers en voor onze algemene bedrijfsstrategie. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening, efficiëntie en kwaliteit verbeteren en nieuwe producten en diensten ontwikkelen, zodat we je nog beter van dienst zijn.

Ook voert GVB statistisch onderzoek uit, bijvoorbeeld naar bezetting en gebruik van de vervoersmiddelen. Daarmee kunnen we betere operationele keuzes maken. Daarnaast kan GVB gegevens (laten) gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om de effecten van de NoordZuidlijn te (laten) onderzoeken.

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
GVB kan je persoonsgegevens (voornamelijk reistransactiegegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens over zwartrijders) gebruiken voor rapportages, wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Voordat we je gegevens hiervoor gebruiken, treffen we passende waarborgen. Zo worden je persoonsgegevens eerst gepseudonimiseerd. Daarbij worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden.

Daarna worden de gepseudonimiseerde gegevens samengevoegd tot aantallen via aggregatie (bijvoorbeeld aantallen reizigers op een halte of aantallen overstappers op de NoordZuidlijn). Pas daarna worden de gegevens gebruikt voor rapportages, wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

De inhoud van rapportages bevat dus geen persoonsgegevens. Ook bij de uitvoering van statistisch en wetenschappelijk onderzoek of analyses worden geen persoonsgegevens gebruikt.

Grondslag van verwerking
GVB heeft een gerechtvaardigd belang voor het opstellen van (management)rapportages en analyses. Daarmee kunnen we onze verplichtingen richting onze opdrachtgever nakomen en aantonen dat we voldoen aan de concessievoorwaarden. Bovendien hebben we belang bij goed onderbouwde operationele keuzes; we willen onze reizigersvervoer, producten en diensten aanbieden waar ze wat aan hebben. We pseudonimiseren en aggregeren gegevens. Zo worden er geen persoonsgegevens in de rapportages opgenomen of gebruikt bij onderzoek of analyse. Hierdoor borgen we de privacy van onze reizigers zoveel mogelijk.

Het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden is een zogenaamde verdere verwerking van persoonsgegevens die volgens de AVG verenigbaar wordt geacht met de doeleinden waarvoor deze gegevens in eerste instantie zijn verkregen. GVB mag op de grondslag waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verkregen, deze verder verwerken.

Bewaartermijn
GVB gebruikt alleen persoonsgegevens voor rapportages, wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden waarvan de bewaartermijnen nog niet zijn verstreken. Na pseudonimisatie en aggregatie van de persoonsgegevens zijn deze gegevens niet meer te herleiden naar een persoon en gelden hier geen bewaartermijnen meer voor.

Met wie delen wij de gegevens?
We gebruiken gegevens na pseudonimisatie en aggregatie voor rapportages, statistische doeleinden of wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens kunnen we delen met wetenschappelijke instellingen, zoals universiteiten, of publiekrechtelijke organisaties zoals onze opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam en gemeenten.

De gegevens die deze derden ontvangen, zijn voor hen geen persoonsgegevens meer. Hebben deze derden gegevens nodig voor statistische doeleinden of wetenschappelijk onderzoek die meerdere vervoerders betreffen? Dan kunnen zij een verzoek hiertoe indienen via de open informatiehuishouding. Meer informatie: Open informatiehuishouding”.

Voor het opstellen van rapportages of uitvoeren van onderzoek of analyses kan GVB derden inschakelen. Deze derden zijn dan verwerkers van GVB. We hebben met hen afspraken gemaakt over de verwerking van de gegevens.