sluiten

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn (niet uitputtend) Bijvoorbeeld:
  • De verplichte administratie van de bedrijfsvoering, met onder meer verkoopgegevens van reisproducten.
  • Opbrengsten aantonen aan de Belastingdienst waarover belasting verschuldigd is.
  • Het jaarlijks verstrekken van gegevens van jaarabonnementen aan de Belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting.
  • De accountantscontrole op de jaarrekening.
  • Verplichtingen vanuit de Wet personenvervoer 2000 of de AVG, bijvoorbeeld het onderzoeken en afhandelen van datalekken.
  • Verplichtingen vanuit de Wet lokaal spoor, voor onderzoek na een incident - ter verbetering van de verkeersveiligheid.
Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
GVB moet zich houden aan wet- en regelgeving en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens, reisproductgegevens, debiteurengegevens, geboortedatum of reisgegevens.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het voldoen aan een wettelijke verplichting die op GVB rust.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens voor zolang dat nodig is om te voldoen of uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting. Als een wettelijke bewaartermijn is vastgesteld, dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijn, Bijvoorbeeld: 7 jaar als fiscale bewaartermijn volgens artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting. En 7 jaar voor de algemene administratieplicht volgens artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek.

Met wie delen wij de gegevens?
Op grond van wet- en regelgeving waar GVB aan moet voldoen, kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met instanties die daartoe zijn aangewezen in de wet. De Belastingdienst bijvoorbeeld in verband met aangifte inkomstenbelasting door jaarabonnementhouders of in het kader van controle en verantwoording.

Ook delen wij gegevens met de accountant. Dat doen we voor de accountantscontrole van de jaarrekening. In de verstrekte gegevens kunnen persoonsgegevens voorkomen.

Daarnaast is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of FIOD, gegevens vorderen. Wij onderzoeken dan nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie.

GVB kan persoonsgegevens ook zelfstandig verstrekken aan politie of justitie. Dat doen we om onze rechten en eigendommen te beschermen. Ook kunnen we persoonsgegevens gebruiken in gerechtelijke procedures of procedures voor de Geschillencommissie Openbaar Vervoer als onderbouwing van ons standpunt.

Voor onderzoek naar de verkeersveiligheid vanuit de Wet lokaal spoor ontvangt de Inspectie Leefomgeving en Transport (de toezichthouder) soms ook een onderzoek analyse waar mogelijk persoonsgegevens in voorkomen.