sluiten

Jouw privacyrechten

Op grond van de AVG en de Wet politiegegevens heb je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die GVB van jou verwerkt. Het uitoefenen van je privacyrechten kan je in sommige gevallen zelf doen via je MijnGVB-account en anders kan je een verzoek indienen bij GVB door een e-mail te sturen naar [email protected].

Om te voorkomen dat je persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt of verzoeken door anderen dan jijzelf worden ingediend, moet GVB je identiteit vaststellen. Voorzie daarom je verzoek van een kopie van je geldige paspoort of ID-kaart waarop het BSN-nummer en pasfoto onleesbaar zijn gemaakt. Het kopie identiteitsbewijs is alleen om je identiteit te controleren en wordt na controle direct verwijderd.

GVB zal je verzoek beoordelen in overeenstemming met de AVG of de Wet politiegegevens. Binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek ontvang je van ons een reactie waarin we je informeren op welke wijze wij aan je verzoek kunnen voldoen. Als wij je verzoek afwijzen ontvang je een bericht met de reden van afwijzing. Als het verzoek complex blijkt of het om een groot aantal verzoeken gaat, kan GVB de termijn van 1 maand verlengen met 2 maanden. Je zal daarvan binnen 1 maand op de hoogte worden gesteld.

Om het verzoek in behandeling te nemen en af te handelen verwerken we je contactgegevens en op het verzoek betrekking hebbende aanvullende gegevens. De gegevens van je verzoek tot uitoefening van je privacyrechten en de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling ervan bewaren wij tot maximaal 1 jaar na het kalenderjaar van afhandeling. Daarna worden ze verwijderd.

De grondslag voor verwerking voor de uitvoering van je privacyrechten, is een wettelijke verplichting van GVB die in de AVG en Wet politiegegevens is neergelegd.

Beschrijving privacyrechten

Je hebt de volgende rechten onder de AVG (je rechten op grond van de Wet politiegegevens wijken hiervan af en staan beschreven in het onderdeelUitvoering van activiteiten in het kader van de Wet politiegegevens”:

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht te weten welke persoonsgegevens GVB van je verwerkt en deze in te zien. Je kan daartoe een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens opvragen bij GVB. We zullen je onder meer informeren waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en aan welke derden GVB je persoonsgegevens verstrekt. Je reishistorie kan je zelf inzien via MijnGVB op gvb.nl, Mijn OV-chip op www.ov-chipkaart.nl of voor reizen met de Bankpas of Creditcard via www.ovpay.nl

Recht op rectificatie

Als je persoonsgegevens die wij gebruiken onjuist of onvolledig zijn, kan je GVB vragen de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bepaalde gegevens kan je zelf eenvoudig aanpassen of aanvullen via je MijnGVB-account. Voor andere gegevens die niet in je account voorkomen kan je een verzoek tot rectificatie indienen. Derden aan wie GVB je persoonsgegevens heeft verstrekt zullen door ons van de correctie of aanvulling op de hoogte worden gesteld.

Recht op verwijdering

Daarnaast heb je het recht te verzoeken je persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen. GVB is daartoe gehouden, tenzij we bijvoorbeeld op grond van de wet verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren en daarom niet mogen verwijderen. Derden aan wie GVB je persoonsgegevens heeft verstrekt zullen door ons van de verwijdering op de hoogte worden gesteld.

Recht op beperking

In bepaalde gevallen heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken. Het gebruik van je gegevens zal dan tijdelijk tot een bepaald moment worden stopgezet. Derden aan wie GVB je persoonsgegevens heeft verstrekt zullen door ons van de beperking op de hoogte worden gesteld.

Recht van bezwaar

Je kan tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens bezwaar maken vanwege met je persoonlijke situatie verband houdende redenen. GVB zal dan een belangenafweging dienen te maken tussen je privacybelang en het belang van GVB om je persoonsgegevens (verder) te mogen verwerken. Als GVB gehoor geeft aan je bezwaar zullen je persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden worden verwerkt.

Recht op dataportabiliteit

Je kan een verzoek indienen om je persoonsgegevens die bij GVB worden gebruikt in een gestructureerd en gebruikelijk digitaal bestand over te dragen aan iemand anders. In dat geval kan GVB jou een kopie geven van de persoonsgegevens die wij van jou hebben zodat je die zelf kan overdragen aan iemand anders, of je kan de gegevens door GVB laten overdragen aan iemand anders.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat enkel op basis van automatisch verwerkte gegevens tot stand komt en dat gevolgen voor jou heeft. Het is dan niet een persoon die het besluit neemt maar de computer. Je mag in die gevallen verzoeken om een nieuw besluit waarbij een persoon je gegevens heeft beoordeeld.

Indienen klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Als je van mening bent dat je privacyrechten worden geschonden of dat GVB daarmee in strijd handelt, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Nadere informatie vind je op de websitewww.autoriteitpersoonsgegevens.nl