sluiten

Cameratoezicht

We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt in onze voer- en vaartuigen, op onze stations en haltes en in onze gebouwen en terreinen. GVB waarborgt die veiligheid via menselijk toezicht (zoals Buitengewoon Opsporingsambtenaren - “BOA’s”). Daarnaast gebruiken we ook camera’s.
In al onze trams, bussen, metro’s en veren hangen camera’s (met geluidsopname). Daarnaast hangen op de metrostations, een aantal tramhaltes en bij de aanlandingen van de veren camera’s, net als bij gebouwen en terreinen van GVB. Er hangen alleen camera’s waar dat met stickers en/of bordjes is aangegeven.
 
Sfeerfoto’s
Verder stelt GVB sfeerfoto’s ter beschikking van stations, haltes en voer- en vaartuigen van GVB. Zowel GVB als andere partijen kunnen die foto’s gebruiken in (niet-commerciële) digitale publicaties en printpublicaties. Op deze sfeerfoto’s kunnen reizigers voorkomen (bijvoorbeeld lopend door een station of wachtend bij een halte).
 
Film- en fotoverzoeken van externe partijen
Daarnaast geeft GVB soms expliciet toestemming aan externe partijen voor film- en foto-opnames. Denk aan de NOS die van GVB toestemming krijgt om voor een nieuwsitem opnames te maken op een metrostation. De externe partij moet zich, ook met de toestemming, houden aan de privacyregels voor reizigers van GVB.
 
Waarvoor worden er persoonsgegevens verwerkt?
Cameratoezicht is er voor je persoonlijke veiligheid en voor de veiligheid van jouw en onze eigendommen, ons materieel en onze medewerkers. De camerabeelden worden gebruikt voor: 
  • opsporing en vervolging van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd;
  • verhaal van schade van (medewerkers van) GVB, reizigers en/of overige verkeersdeelnemers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad;
  • tijdig onveilige situaties en/of (te) grote drukte te herkennen,
  • sociaal onveilig en ongewenst gedrag zoals vandalisme te herkennen en daartegen op te kunnen treden
  • nooddiensten in te schakelen
  • en ook om toekomstige incidenten te kunnen voorkomen.
We gebruiken camerabeelden ook voor de opleiding van medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van camerabeelden. Tevens worden camerabeelden gebruikt voor onderzoek en reconstructie van een ongeval. Tenslotte zorgen camera’s bij de metrobestuurder ervoor dat hij kan zien wanneer de metro veilig kan vertrekken. 
 
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Camera’s leggen beelden vast waarop personen te zien zijn (en in de voer- en vaartuigen ook geluid). De cameraregistraties worden bekeken (en wanneer nodig beluisterd, voor de voer- en vaartuigen). Bij incidenten kunnen wij snel handelen en overtredingen en strafbare feiten opsporen en vervolgen.
 
Alleen medewerkers die hiervoor door de GVB-directie zijn gemachtigd, mogen de beelden bekijken (en beluisteren). Dit gebeurt in een ruimte die niet toegankelijk is voor andere medewerkers. Zijn de camerabeelden bruikbaar voor een opsporings- en/of vervolgingsonderzoek, dan mogen alleen daarvoor gemachtigde medewerkers die camerabeelden veiligstellen. De betreffende medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 
Grondslag van verwerking
De grondslag op basis waarvan GVB camerabeelden verwerkt, is het gerechtvaardigd belang.
 
Zonder camerabeelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten te onderzoeken of de veiligheid van onze reizigers en medewerkers te waarborgen. Dit belang vinden wij zwaarder wegen dan de eventuele inbreuk op de privacy van een reiziger of een medewerker. Bovendien treffen wij waarborgen om je privacy te beschermen: we slaan alle beelden veilig op en alleen gemachtigde medewerkers hebben toegang tot de beelden.
 
Bewaartermijn
Camerabeelden in de voer- en vaartuigen van GVB bewaren wij -als er geen incident is geweest- 7 dagen. Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen van GVB bewaren wij -als er geen incident is geweest- 28 dagen.
 
Camerabeelden voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie voor gebruik in een strafrechtelijke procedure.
 
Heeft de politie de beelden gevorderd? Dan vernietigt GVB de beelden nadat een kopie van de beelden aan de politie is verstrekt. Verstrekken we op eigen initiatief beelden aan de politie voor bewijsvoering in een aangifte voor een strafzaak? Dan bewaren wij de beelden tot er een onherroepelijk vonnis in deze strafzaak is uitgesproken.
 
Bij gebruik van beelden voor civiele zaken (zoals schadeclaims) bewaren wij de beelden nog 5 jaar na het afsluiten van het dossier. Bij zaken rondom letselschade bewaren we de beelden 7 jaar na het afsluiten van het dossier. Beelden voor ongevalsonderzoek of opleidingsdoeleinden bewaren wij 5 jaar.
 
Met wie deelt GVB de persoonsgegevens?
Is er een incident waarvan GVB aangifte wil doen bij de politie en verwachten we dat de beelden (ondersteunend) bewijsmateriaal bieden? Dan bekijken we de camerabeelden zo snel mogelijk. Daarnaast kunnen we de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ook ter beschikking stellen aan (opsporings-)instanties als zij deze vorderen op basis van een wetsartikel. Denk aan de AIVD, Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport, verzekeringsmaatschappijen en advocaten in gerechtelijke procedures.
 
Daarnaast kunnen specifieke leveranciers van GVB camerabeelden bekijken, zoals een bedrijf dat de camera’s in opdracht van GVB onderhoudt, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Dat zijn verwerkers van GVB.