sluiten

Cameratoezicht

Een van de maatregelen die GVB neemt om de veiligheid in het openbaar vervoer en op de stations te verbeteren is cameratoezicht. Cameratoezicht blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten of een onrechtmatige daad.
Cameratoezicht in voer- en vaartuigen
In alle trams, bussen, metro’s en veren van GVB hangen camera's. Het cameratoezicht in de voer- en vaartuigen is bedoeld voor de verhoging van de sociale veiligheid van de medewerkers en de reizigers en ter bescherming van eigendommen. De camerabeelden worden gebruikt bij het opsporen en vervolgen van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd, voor verhaal bij letsel of (im)materiële schade van medewerkers of reizigers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad en voor het geven van onderricht aan functionarissen betrokken bij de verwerking van camerabeelden. Tevens worden de camerabeelden gebruikt om een ongeval te onderzoeken en te kunnen reconstrueren. Tenslotte zorgen camera’s bij de bestuurder van de metro ervoor dat hij kan zien wanneer hij veilig kan vertrekken bij een metrohalte of -station.

De camerabeelden worden zo spoedig mogelijk bekeken als er een incident is voorgevallen waarvan GVB het voornemen heeft aangifte te doen bij de politie en er wordt verwacht dat de beelden dienst kunnen doen als (ondersteunend) bewijsmateriaal. Daarnaast kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ook ter beschikking worden gesteld aan opsporingsinstanties als zij deze vorderen. Alleen medewerkers die hiervoor door de GVB-directie zijn geautoriseerd mogen de beelden bekijken. Dit gebeurt in een ruimte die niet toegankelijk is voor andere medewerkers. Zijn de camerabeelden bruikbaar voor een opsporings- en vervolgingsonderzoek, dan worden die betreffende camerabeelden veiliggesteld door uitsluitend de daarvoor geautoriseerde medewerkers. Camerabeelden die niet bruikbaar zijn worden binnen 24 uur nadat de beelden bekeken zijn, vernietigd. De betreffende medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Cameratoezicht op metrostations
Op de metrostations en -haltes is er, naast menselijk toezicht, ook cameratoezicht. Dit cameratoezicht is bedoeld om de sociale veiligheid op de stations en haltes te vergroten en om onveilig en ongewenst gedrag van reizigers te voorkomen. De camerabeelden worden gebruikt bij het opsporen en vervolgen van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd, voor verhaal bij letsel of (im)materiële schade van medewerkers of reizigers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad, het opheffen van geconstateerde onregelmatigheden (onder meer aan materieel van GVB) en het geven van onderricht aan functionarissen betrokken bij de verwerking van camerabeelden.

De camerabeelden van de metrostations en -haltes worden live bekeken door medewerkers die daartoe specifiek geautoriseerd zijn. Als er sprake is van een incident dat mogelijk om opvolging vraagt, dan wordt het tijdstip dat het incident heeft plaatsgevonden genoteerd. De camerabeelden worden maximaal 1 maand bewaard voordat ze automatisch worden overschreven.

Als GVB naar aanleiding van het incident het voornemen heeft om aangifte te doen, dan worden de camerabeelden rond het genoteerde tijdstip bekeken door andere daartoe geautoriseerde medewerkers van GVB. Daarnaast kunnen de camerabeelden van het incident binnen de wettelijke kaders ook bekeken en/of ter beschikking worden gesteld aan opsporingsinstanties als zij deze vorderen. Zijn de camerabeelden bruikbaar voor een opsporings- en vervolgingsonderzoek of kunnen ze dienen als ondersteunend bewijsmateriaal, dan worden de betreffende beelden veiliggesteld.