Privacybeleid

GVB vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Hoe wij als GVB gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacystatement.

Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Daarnaast is GVB gebonden aan de gedragscode Verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart welke is vastgesteld door OV bedrijven en gedeponeerd door het KNV (www.ov-chipkaart.nl/pdf/21860/gedragscodeovbedrijven). De gedragscode bevat regels die ondermeer bepalen dat persoonsgegevens van onze reizigers op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.
 
GVB heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingenregister van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) onder nummer m1310221.
 
Algemeen Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is GVB Exploitatie BV. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.
 
Contactgegevens
 GVB Exploitatie BV
Arlandaweg 100
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM
 
GVB Exploitatie BV staat Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34259721.
 
Welke gegevens verwerkt GVB?
GVB verwerkt onder meer reistransactiegegevens, gegevens in verband met betaling, gegevens omtrent het jaarabonnement, kaartnummers van de OV-chipkaart, contactgegevens van de jaarabonnementhouder, contactgegevens van de werkgever (indien u een jaarabonnement heeft via uw werkgever), gegevens rekeninghouder (indien dit een ander is dan de jaarabonnementshouder) en gegevens omtrent vragen, klachten, claims, gevonden en verloren voorwerpen e.d..
 
Verwerkingsdoelen
Het verwerken van persoonsgegevens dient meerdere – hierna genoemde – doelen. Uw persoonsgegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt.
 
  • uitvoeren van de aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld bij aanschaf en gebruik van het jaarabonnement;
  • klantenservice, waaronder het afhandelen van klachten/ geschillen, vragen, inzageverzoeken eigen reisgedrag betrokkenen, reisinformatie, afhandelen verloren en gevonden voorwerpen, verzoeken om restituties in verband met gebruik ov-chipkaart e.d.;
  • financiële administratie, namelijk uitvoeren van de debiteurenadministratie ( zoals het berekenen, innen of crediteren van facturen van abonnementen of andere reisproducten en het onderhouden van contacten met debiteuren) en de opbrengstenadministratie;
  • fraudebestrijding, bijvoorbeeld voor onterecht gebruik van de ov-chipkaart met GVB product;
  • naleven wet- en regelgeving, bijvoorbeeld Wet bescherming persoonsgegevens, Wet Personenvervoer 2000 en fiscale wet- en regelgeving;
  • bedrijfsefficiëntie, verwerken van niet tot personen herleidbare gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld marktonderzoek, managementinformatie, analyse, product - en dienstontwikkeling, algemene strategie e.d.
 
Hoe lang bewaart GVB uw gegevens?
Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoelen hanteert GVB verschillende bewaartermijnen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen transactiegegevens (gegevens die gegenereerd worden bij het gebruik van de ov-chipkaart) en gegevens die noodzakelijk zijn voor de abonnementenadministratie.
 
Ten aanzien van transactiegegevens geldt dat hieraan gerelateerde persoonsgegevens in geen geval langer dan 18 maanden worden bewaard. Voor sommige verwerkingsdoelen zijn de persoonsgegevens al eerder niet meer te raadplegen. Na deze termijn (of zoveel eerder als het doel is bereikt) worden de persoonsgegevens zodanig bewerkt dat deze niet meer te herleiden zijn naar individuele personen of ov-chipkaarten. De bewaartermijnen zijn afgestemd met onder meer consumentenorganisaties, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst , werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Cbp.
 
Als u een jaarabonnement heeft van GVB dan worden uw persoonsgegevens (o.a contactgegevens) tevens verwerkt in de abonnementenadministratie. De bewaartermijnen voor deze gegevens zijn in overeenstemming met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
 
Uw gegevens zijn beveiligd
GVB heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.
 
Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
GVB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
 
Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp zijn vastgesteld.
 
Voor zover het noodzakelijk is voor de goede landelijke werking van uw ov-chipkaart deelt GVB gegevens met incassoburo’s in geval van wanbetaling van abonnementsvergoedingen en Trans Link Systems B.V.(TLS). Meer hierover vindt u op www.ov-chipkaart.nl.
 
Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die GVB van u verwerkt. U kunt GVB verzoeken een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die GVB verwerkt. Hiertoe dient u een brief met het verzoek en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs en ov-chipkaart te sturen naar de klantenservice van GVB (adres: GVB, Afdeling Klantenservice, postbus 2131, 1000 CC Amsterdam). U kunt uw reisgegevens ook inzien via www.mijnov-chipkaart.nl. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u GVB verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten meer wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact opnemen met de klantenservice van GVB (0900 - 8011, lokaal tarief )
 
 

Privacy ov-chipkaart

De ov-chipkaart De ov-chipkaart is de nieuwe manier van betalen voor al het openbaar vervoer in Nederland en heeft inmiddels de strippenkaart vervangen. U kunt de ov-chipkaart telkens opnieuw opladen met saldo of reisproducten (abonnementen, treinkaartjes, etc).
 
U kunt kiezen uit twee verschillende ov-chipkaarten: de persoonlijke ov-chipkaart en de anonieme ov-chipkaart. Daarnaast is er ook nog een wegwerpchipkaart die u voor beperkte duur of voor een bepaalde reis kunt aanschaffen. Ook de wegwerpchipkaart is voor anoniem gebruik.
 
De persoonlijke ov-chipkaart is een kaart op naam en met pasfoto. Deze heeft u nodig als u gebruikt wilt maken van de zogenaamde persoonsgebonden producten zoals jaarabonnementen of leeftijdskorting. Als u kiest voor de persoonlijke ov-chipkaart, dan bent u bekend bij de kaartuitgever Trans Link Systems B.V. (TLS). Als u bij een ov-bedrijf een jaarabonnement aanschaft en dat op uw ov-chipkaart laat zetten, bent u ook bij dat ov-bedrijf bekend. Voor de andere ov-bedrijven waar u reist blijft u anoniem.
 
Verantwoordelijke ov-chipkaart
Wanneer u een persoonlijke kaart heeft met daarop een jaarabonnement van GVB dan zal zowel GVB uw persoonsgegevens verwerken (vanwege het jaarabonnement) als TLS in haar rol van kaartuitgever. Ook TLS is daarom verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zorgt TLS voor de verwerking van alle transacties die u met de ov-chipkaart uitvoert en biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke ov-chipkaart te blokkeren als deze gestolen is. Voor meer informatie over het privacybeleid van TLS verwijzen wij u naar de website www.ov-chipkaart.nl/pdf/22246/privacybeleidtls​. GVB is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van TLS.
 
Wanneer vindt koppeling plaats tussen abonnementenadministratie en transactiegegevens?
De persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats van reizigers met een persoonlijke kaart met daarop een jaarabonnement van GVB worden door GVB verwerkt in de abonnementenadministratie. De transactiegegevens (zoals check in /check out gegevens, locatie en chip-id) worden verwerkt in het ov-chipkaartsysteem. De abonnementenadministratie maakt geen deel uit van het ov-chipkaartsysteem en is technisch en fysiek hiervan gescheiden. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze reizigers is koppeling van deze gegevens alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger of in geval van (een vermoeden van) fraude met een ov-chipkaart en dan alleen door daartoe geautoriseerde personen.
 
 

Privacy website

Internet
Gegevens over het gebruik van de GVB-website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u klantenservice benadert, bijvoorbeeld met een melding over verloren voorwerpen. GVB vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze reizigers op de GVB-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt gelden ook voor gegevens die u mogelijk via onze website aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die speciaal is gericht op internet.
 
Geen commercieel gebruik van gegevens door derden
GVB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp zijn vastgesteld.
 
Klikgedrag
Op onze website worden algemene statistiekgegevens bijgehouden over het gebruik van onze website, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om te zien hoeveel bezoekers de GVB-website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het vaakst worden bezocht, welke informatie het vaakst wordt gedownload etc. Op deze manier kunnen wij de inrichting van de website optimaliseren zodat GVB haar dienstverlening via de website verder kan verbeteren, bijvoorbeeld om meer gerichte informatie voor onze klanten op de website te plaatsen. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht voor heeft gegeven of mee heeft ingestemd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie.
 
Gebruik van cookies
Op deze website worden door GVB bezoekersgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan GVB de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers en de toegang tot en gebruik van de website voor u gemakkelijker maken. GVB maakt hiervoor gebruik van tijdelijke cookies; een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies bevatten géén persoonsgegevens van bezoekers. Als u hier geen prijs op stelt kunt u via uw webbrowser (bijv internet explorer of firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan nog steeds leesbaar.
 
Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, maakt GVB gebruik van beveiligingstechnologie. De beveiliging voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt.
 
Privacybeleid van derden
 Op onze website treft u links aan naar websites van andere organisaties. GVB draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Mijn GVB
Als u gebruik maakt van de websitedienst Mijn GVB registreert GVB uw gegevens als geautoriseerde gebruiker. Het betreft uw e-mailadres en wachtwoord. Om gebruik te maken van de contactformulieren wordt u eveneens gevraagd om uw naam, adres en woonplaats te registreren.
Als geautoriseerd gebruiker kunt u in “Mijn GVB” zien welke gegevens van u als abonnementhouder zijn geregistreerd door GVB. U kunt deze gegevens daar zelf aanvullen en/of wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om u via e-mail te laten informeren over geplande omleidingen op een GVB reistraject naar keuze.
 

Cameratoezicht

Een van de maatregelen die GVB neemt om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren is cameratoezicht. Cameratoezicht blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten of een onrechtmatige daad.
 
Cameratoezicht in voer- en vaartuigen
In alle trams, bussen en veren van GVB hangen camera's bij de bestuurder en de conducteur. Het cameratoezicht in de voer- en vaartuigen is bedoeld voor de verhoging van de sociale veiligheid van de medewerkers en de reizigers en ter bescherming van eigendommen. De opnames (beeld en geluid) worden uitsluitend gebruikt bij het opsporen en vervolgen van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd en voor verhaal bij letsel of (im)materiële schade van medewerkers of reizigers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad.
 
De opnames worden zo spoedig mogelijk bekeken en beluisterd als er een incident is voorgevallen waarvan GVB het voornemen heeft aangifte te doen bij de politie en er wordt verwacht dat de opnames dienst kunnen doen als (ondersteunend) bewijsmateriaal. Daarnaast kunnen de opnames binnen de wettelijke kaders ook ter beschikking worden gesteld aan opsporingsinstanties als zij deze vorderen. Alleen medewerkers die hiervoor door de GVB-directie zijn geautoriseerd mogen bij aangifte of vordering de opnames bekijken. Dit gebeurt in een ruimte die niet toegankelijk is voor andere medewerkers. Zijn de opnames bruikbaar voor een opsporings- en vervolgingsonderzoek, dan worden die betreffende opnames veiliggesteld door daarvoor geautoriseerde medewerkers. Opnames van de bewakingscamers die niet bruikbaar zijn worden binnen 24 uur nadat de opnames bekeken zijn vernietigd. De betreffende medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 
Cameratoezicht op metrostations
Op de metrostations en -haltes is er, naast menselijk toezicht, ook cameratoezicht. Dit cameratoezicht is bedoeld om de sociale veiligheid op de stations en haltes te vergroten en om onveilig en ongewenst gedrag van reizigers te voorkomen. De opnames worden uitsluitend gebruikt bij het opsporen en vervolgen van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd, voor verhaal bij letsel of (im)materiële schade van medewerkers of reizigers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad, het opheffen van geconstateerde onregelmatigheden (onder meer aan materieel van GVB) en het geven van onderricht aan functionarissen betrokken bij de verwerking van camerabeelden.
 
De camerabeelden van de metrostations en -haltes worden live bekeken door medewerkers die daartoe specifiek geautoriseerd zijn. Als er sprake is van een incident dat mogelijk om opvolging vraagt, dan wordt het tijdstip dat het incident heeft plaatsgevonden genoteerd. De camerabeelden worden maximaal 1 maand bewaard voordat ze automatisch worden overschreven.
 
Als GVB naar aanleiding van het incident het voornemen heeft om aangifte te doen, dan worden de camerabeelden rond het genoteerde tijdstip bekeken door andere daartoe geautoriseerde medewerkers van GVB. Daarnaast kunnen de camerabeelden van het incident binnen de wettelijke kaders ook bekeken en/of ter beschikking worden gesteld aan opsporingsinstanties als zij deze vorderen. Zijn de camerabeelden bruikbaar voor een opsporings- en vervolgingsonderzoek of kunnen ze dienen als ondersteunend bewijsmateriaal, dan worden de betreffende beelden veiliggesteld.
 
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens of ons privacybeleid? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, 0900 - 8011 (lokaal tarief). Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de (mogelijke) verwerking van gegevens die u betreffen en over de aanpassing, aanvulling of verwijdering ervan. In de gevallen dat de gedragscode Verwerking persoonsgegevens ov-chipkaart van toepassing is, kunt u in beroep bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.
 
Wijzigingen
Het is GVB toegestaan om van tijd tot tijd dit privacystatement te wijzigen.